Władze Gminy
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem nie może być osoba nie będąca obywatelem Polski.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy:

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
- określanie sposobu wykonywania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym
- wykonywanie budżetu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

Rada Gminy jest to organ stanowiący i kontrolny gminy. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący.
W gminie Niegowa mamy 15 radnych.
Zadania rady gminy:

- rada gminy powołuje sekretarza.
- skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy. Powołuje go Rada Gminy na wniosek Wójta.
- rada uchwala budżet gminy.
- uchwala również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat .
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
- określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań
- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel - odpowiedniego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów,
- stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.