Sołectwa

Zgodnie ze Statutem Gminy w Gminie tworzy się jednostki pomocnicze jakimi s± Sołectwa.

W gminie Niegowa utworzonych jest 21 Sołectw.

Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa
Antolka Sylwia Grabowska
Bliżyce Andrzej Łapaj
Bobolice Zbigniew Dorobisz
Brzeziny Barbara Noszczyk
D±browno Józef Kitala
Gorzków Nowy Andrzej Golibroda
Gorzków Stary Krzysztof Kubara
Ludwinów Kazimierz Nocuń
Łutowiec Zofia Morawiec
Mirów Józef Myga
Moczydło Bogusław Pompa
Mzurów Bogdan Lech
Niegowa Emilia Będkowska
Niegówka Włodzimierz Pałęga
Ogorzelnik Krystyna Janoska
Postaszowice Nie wybrano
Sokolniki Jan Popiół
Tomiszowice Ryszard Jaskóła
Trzebniów Andrzej Maligówka
Zagórze Bogusława Zielińska

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, której siedzib± jest zazwyczaj wie¶ sołecka, jednak duże wsie mog± składać się nawet z kilku sołectw. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów okre¶la rada gminy w statucie. Organem stanowi±cym i kontrolnym jest zebranie wiejskie, wykonawczym sołtys, organem doradczym za¶ rada sołecka.