Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Władze Gminy Header Pic
Header Pic

Władze Gminy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem nie może być osoba nie będąca obywatelem Polski.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy:

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
- określanie sposobu wykonywania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym
- wykonywanie budżetu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

Rada Gminy jest to organ stanowiący i kontrolny gminy. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący.
W gminie Niegowa mamy 15 radnych.
Zadania rady gminy:

- rada gminy powołuje sekretarza.
- skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy. Powołuje go Rada Gminy na wniosek Wójta.
- rada uchwala budżet gminy.
- uchwala również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat .
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
- określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań
- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel - odpowiedniego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów,
- stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 
Ciekawostki
Legenda o zamku w Bobolicach
Źródełko wody w Ostrężniku
Źródła Pani Halskiej
Jaskinie
Jaskinie
Reklamy
Wiadomości
Header Pic
left unten right unten
© 2023 Gmina Niegowa :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.